მიმდინარეობს საიტის რეორგანიზაცია
GEOENGRUS
ძიება პროდუქციაში:  
თერაპიული კატეგორია
ინფექციის საწინააღმდეგო
ანტივირუსული
ალერგოლოგია
იმუნოლოგია
პულმონოლოგია
გასტროენტეროლოგია
არასტეროიდები
ოფთალმოლოგია
გინეკოლოგია
ძვალ-სახსროვანი დაავადებები
ნევროლოგია
ენდოკრინოლოგია
ვიტამინები
უროლოგია
გულ-სისხლძარღვთა
ანტიანემიური საშუალებები
პროდუქტების ძიება
 
ყველას ნახვა
 
მთავარი გვერდი >> პროდუქტები 
საერთ. დასახელება:  Azithromicin
ბრენდი:  აზიმაკი
დოზა:  200mg/5ml მგ
შეფუთვა:  სუსპენზია
ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:  მაკროლიდები

Semadgenloba

momzadebuli suspenziis yoveli 5 ml Seicavs 200 mg aziTromicins. flakoni gankuTvnilia peroralurad misaRebi 15 ml suspenziis mosamzadeblad.

damxmare nivTierebebi: sukroza, hidroqsipropilceluloza, natriumis fosfati(uwylo), qsantanis fisi, alublis aromatizatori, vanilis aromatizatori, bananis aromatizatori.

moqmedebis meqanizmi

makrolidebis jgufis azalidebis qvejgufis farTo speqtris moqmedebis antibiotiki. moqmedebis meqanizmi dakavSirebulia mikroorganizmebis cilebis biosinTezis darRvevasTan, rac ribosomebis 50S-suberTeulTan SekavSirebiT miiRweva. anTebiT keraSi maRali koncentraciiT moxvedrili preparati moqmedebs baqtericidulad.

azimaki aqtiuria gramdadebiTi aerobuli baqteriebis mimarT: Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes, S. agalactiae, S. viridans, С, F da G jgufis streptokokebi, Staphylococcus aureus, S. epidermidis. ar moqmedebs eriTromicinisadmi mdgrad gramdadebiT baqteriebze. aqtiuria gramuaryofiTi aerobuli mikroorganizmebis mimarT: Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae, Н. ducreyi, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, В. parapertussis, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, Brucella melitensis, Helicobacter pylori, Gardnerella vaginalis.

aqtiuria Campylobacter jejuni-s, zogierTi anaerobuli mikroorganizmis mimarT: Clostridium perfringens, aseve - Micobacteria avium complex, da ujredSida da sxva mikroorganizmebis mimarT, maT Soris: Legionella pneumophila, Chlamydia trachomatis, С. pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Listeria monocitogenes, Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum.

farmakokinetika

aziTromicini mJave areSi mdgradobisa da lipofiluri Tvisebebis gamo swrafad Seiwoveba kuWnawlavis traqtidan. preparatis 500 mg-is miRebis Semdeg Cmax Seadgens 0,4 mg/l, amasTan ujredebsa da qsovilebSi misi koncentracia 10-50-jer metia, vidre SratSi; infeqciis keraSi koncentracia 24-34 %-iT metia, vidre janmrTel qsovilSi da korelacias ganicdis anTebis Sedegad ganviTarebuli SeSupebis xarisxis Sesabamisad. aziTromicinis bioSeRwevadoba Seadgens 37%-s. anTebiT keraSi preparatis baqtericiduli koncentracia SenarCunebulia ukanaskneli dozis miRebidan 5-7 dRis ganmavlobaSi. metabolizdeba RviZlSi. naxevargamoyofis periodi xangrZlivia – 60-76 saaTi. gamoiyofa ZiriTadad naRvlis saSualebiT Seucvleli saxiT, mcired – Sardis gziT.

Cveneba

preparatisadmi mgrZnobiare mikroorganizmebiT gamowveuli infeqciur-anTebiTi daavadebebi:

    

usafrTxoebis zomebi

aziTromicini sifrTxiliT iniSneba pacientebSi RviZlisa da/an Tirkmlis funqciebis darRveviT, ariTmiiT an QT intervalis gaxangrZlivebiT.

dozis gamotovebis SemTxvevaSi, gamotovebuli doza unda miiRon SeZlebisdagvarad male, xolo Semdgomi doza  - 24 saaTiani intervalis dacviT.

orsuloba da laqtaciis periodi

orsulobisa da laqtaciis periodSi iniSneba mxolod sasicocxlo CvenebiT, roca misi gamoyenebis aucilebloba dedisTvis, aWarbebs nayofze an bavSvze gavlenis potenciur risks.

dozis gadaWarbeba

simptomebi: gulisreva, Rebineba, faRaraTi, smenis droebiTi dakargva.

mkurnaloba: simptomuri.

avtomobilisa da sxva meqanikuri saSualebebis marTvaze gavlena  

preparati gavlenas ar axdens avtomobilisa da sxva meqanikuri saSualebebis marTvaze.

sxva samkurnalo saSualebebTan urTierTqmedeba

azimaki da antaciduri (aluminisa da magniumis Semcveli) preparatebi, sakvebis miReba da eTanoli mniSvnelovnad amcireben aziTromicinis Sewovas. amitom antacidebTan erTdrouli daniSvnisas an sakvebis miRebisas, aucilebelia azimaki dainiSnos maT miRebamde 1 saaTiT adre, an miRebidan 2 saaTis Semdeg.

ar aRiniSneba azimakisa da Teofilinis, peroraluri antikoagulantebis, karbamazepinis, fenitoinis, digoqsinis, ciklosporinis urTierTgavlena.

makrolidebis ergotaminTan da dihidroergotaminTan erTdrouli gamoyenebisas, SesaZlebelia, maTi toqsikuri moqmedeba gamovlindes (sisxlZarRvebis spazmi, dizesTezia).

linkozamini amcirebs, xolo tetraciklini da qloramfenikoli aZliereben aziTromicinis efeqturobas.

varfarinisa da aziTromicinis erTdroulad daniSvnis aucileblobisas, saWiroa proTrombinis drois kontroli.

aziTromicini farmacevtulad SeuTavsebelia heparinTan.

dozireba da miRebis wesi

azimakis suspenzia iniSneba aucileblad Wamamde 1 sT-iT adre an Wamidan 2 sT-is Semdeg, dReSi mxolod erTxel.

azimakis suspenziis daniSvna rekomendebulia 6 Tveze meti asakis bavSvebsa da mozardebSi.

suspenziis momzadebis wesi: 

10 ml wylis damatebis Semdeg dasaSvebia flakonSi 15 ml-ze meti suspenziis arseboba, rac ganpirobebulia preparatis specifikuri sisqiT. miRebuli suspenziis yoveli 5 ml Seicavs 200 mg aziTromicins.

suspenziis miRebis wesi: 

suspenziis miRebis Semdeg dasaSvebia ramdenime ylupi Cais miReba, raTa piris Rrudan Camoirecxos narCeni suspenzia.

dozireba mozrdilebSi (maT Soris asakovan pacientebSi):

mozrdilebSi azimakis rekomendebuli dozaa 500 mg dReSi erTxel, sami dRis manZilze, Terapiuli kursi moicavs sul 1500 mg-s. alternativis saxiT, dasaSvebia igive dozis 5 dReze gadanawileba: pirvel dRes iniSneba 500 mg erTxel dReSi, II dRidan V dRemde 250 mg yoveldRe; urogenitaluri traqtis mwvave infeqciebis dros iniSneba erTjeradad 1 g.

dozireba bavSvebsa da mozardebSi:

zogadad, streptokokuli faringotonzilitis mkurnalobis garda, azimakis suspenziis dRiuri dozaa 10 mg/kg wonaze, 3 dRis ganmavlobaSi. alternativis saxiT, dasaSvebia igive dozis 5 dReze gadanawileba: pirvel dRes iniSneba 10 mg/kg wonaze erTxel dReSi, II dRidan V dRemde 5 mg/kg wonaze yoveldRe;

rekomendebulia Semdegi dozirebis dacva wonis gaTvaliswinebiT:

15 kg-ze naklebi: 10 mg/kg dReSi erTxel, 3 dRis ganmavlobaSi; alternativis saxiT, 10 mg/kg-ze pirvel dRes, Semdgom - 5 mg/kg 4 dRis ganmavlobaSi. iniSneba dReSi erTxel.

15-25 kg: 200 mg/dReSi (mxolod erT miRebaze) 3 dRis ganmavlobaSi; alternativis saxiT, 200 mg pirvel dRes, Semdgom - 100 mg 4 dRis ganmavlobaSi. iniSneba dReSi erTxel.

26-35 kg: 300 mg/dReSi (mxolod erT miRebaze) 3 dRis ganmavlobaSi; alternativis saxiT, 300 mg pirvel dRes, Semdgom 150 mg 4 dRis ganmavlobaSi. iniSneba dReSi erTxel.

36-45 kg: 400 mg/dReSi (mxolod erT miRebaze) 3 dRis ganmavlobaSi; alternativis saxiT, 400 mg pirvel dRes, Semdgom 200 mg 4 dRis ganmavlobaSi. iniSneba dReSi erTxel.

45 kg-ze meti: igive doza rac mozrdilebSi (500 mg/dReSi, mxolod erT miRebaze, 3 dRis ganmavlobaSi).

streptokokuli faringotonzilitis samkurnalod iniSneba 20 mg/kg-ze dReSi, 3 dRis ganmavlobaSi, maqsimaluri dRiuri dozis - 500 mg-is gadauWarbeblad.

gverdiTi movlenebi

aRwerili gverdiTi movlenebi ZiriTadad sustad gamovlenili da saSualo simZimisaa, romelic qreba preparatis miRebis SewyvetisTanave.

saWmlis momnelebeli sistemis mxriv: melena, qolestazuri siyviTle, meteorizmi, gulisreva, Rebineba, diarea, yabzoba, madis daqveiTeba, gastriti, RviZlis fermentebis aqtivobis Seqcevadi zomieri mateba;

Sardgamomyofi sistemis mxriv: nefriti;

sasqeso sistemis mxriv: vaginaluri kandidozi;

gul-sisxlZarRvTa sistemis mxriv: guliscemis SegrZneba, gulmkerdSi tkivili;

cns-is da periferiuli sistemis mxriv: Tavbrusxveva, Tavis tkivili, Tavbrusxveva, Zilianoba, daRliloba; bavSvebSi – Tavis tkivili (Sua yuris anTebis mkurnalobis dros), hiperkinezia, daZabuloba, nevrozuloba, Zilis moSla;

alergiuli reaqciebi: kanze gamonayari, kvinkes SeSupeba, WinWris cieba, koniunqtiviti;

dermatologiuri reaqciebi: fotosensibilizacia, qavili;

laboratoriuli maCveneblebis mxriv: erTeul SemTxvevaSi – neitrofilia, eozinofilia (maCveneblebi normas ubrundeba preparatis miRebis Sewyvetidan 2-3 kviraSi).

vargisoba da Senaxvis pirobebi

preparati inaxeba 15-25oC temperaturaze. preparatis vargisobis vada - 4 weli.

momzadebuli suspenzia vargisia 10 dRis ganmavlobaSi 15-25oC temperaturaze Senaxvis pirobebSi.

inaxeba bavSvebisaTvis xelmiuwvdomel adgilze!

gamoSvebis forma

fxvnili peroralurad misaRebi suspenziis mosamzadeblad – 200 mg/5 ml (15 ml) minis flakonSi aluminis TavsaxuriT; meoradi SefuTva: muyaos kolofSi moTavsebulia 1 flakoni,  plastmasis perforirebul sacobTan da dozirebul SpricTan erTad.

afTiaqidan gacemis pirobebi

farmacevtuli produqtis jgufi II (gaicema eqimis receptiT)

ბეჭდვა
 
Copyright © 2006-2014.All Rights Reserved
  
Created By:  Pro-Service